ΘΕΡΙΝΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΙΕΚ

Σας υπενθυμίζουμε ότι τα Δημόσια ΙΕΚ θα παραμείνουν κλειστά από 01/08/2022 έως και 15/08/2022.

Τα Δημόσια ΙΕΚ ανοίγουν ξανά την Τρίτη 16 Αυγούστου 2022 σε πρωινό ωράριο λειτουργίας. Οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από 16 Αυγούστου έως και 31 Αυγούστου 2022 θα είναι 10.00 – 14.00

Από 1η Σεπτεμβρίου 2022 επιστρέφουμε στο απογευματινό ωράριο λειτουργίας και οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού θα είναι 14.00 – 20.00

Καλές διακοπές!

ΝΕΑ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ  ο  ν.4957/2022 (Α΄141). Το άρθρο 363 τροποποιεί το άρθρο 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254) που αφορά στην προθεσμία ολοκλήρωσης πρακτικής των καταρτιζόμενων Ι.Ε.Κ. Πιο συγκεκριμένα:

Άρθρο 363

Πρακτική άσκηση των καταρτιζόμενων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης – Τροποποίηση παρ. 31 άρθρου 169 ν. 4763/2020

«Στην παρ. 31 του άρθρου 169 του ν. 4763/2020 (Α’ 254), περί μεταβατικών διατάξεων, η αναφορά στο έτος 2022, έως το τέλος του οποίου υποχρεούνται οι καταρτιζόμενοι των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.), που δεν είχαν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 (Α’ 254) να την ολοκληρώσουν, αντικαθίσταται με αναφορά στο έτος 2024 και η παρ. 31 διαμορφώνεται ως εξής:

«31. Οι καταρτιζόμενοι των Ι.Ε.Κ. οι οποίοι δεν έχουν πραγματοποιήσει την πρακτική άσκηση έως την έναρξη ισχύος του ν. 4763/2020 υποχρεούνται να ολοκληρώσουν την πρακτική άσκηση έως το τέλος του 2024, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 27

Τμήμα Α΄ Οργάνωσης και Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης

ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΕ Α΄ ΚΑΙ Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΑ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ_ΑΠΟ 1η ΕΩΣ ΚΑΙ 15η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2022

Οι απόφοιτοι της δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΕΠΑ.Λ.), καθώς και οι κάτοχοι ισότιμων τίτλων μπορούν να εγγράφονται στο Γ ́ εξάμηνο, εφόσον πρόκειται για τίτλο σε ειδικότητα του επαγγελματικού τομέα από τον οποίο αποφοίτησαν από το ΕΠΑ.Λ. ή ισότιμη δομή δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης, χωρίς δικαίωμα απαλλαγής από μαθήματα των επόμενων εξαμήνων.

Οι ως άνω υποψήφιοι υποβάλλουν αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν, από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους, συνοδευόμενη από:

  1. Απολυτήριο ΕΠΑ.Λ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  2. Πτυχίο ειδικότητας ΕΠΑ.Λ. (πρωτότυπο και φωτοτυπία)
  3. Ταυτότητα ή διαβατήριο (πρωτότυπη/-ο και φωτοτυπία)
  4. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

Οι κάτοχοι ΒΕΚ των Ι.Ε.Κ. και του Μεταλυκειακού Έτους – Τάξη Μαθητείας δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες των Ι.Ε.Κ., με απαλλαγή από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, ή κατατάσσονται σε εξάμηνο πέραν του Α ́ και σε συναφείς ειδικότητες Ι.Ε.Κ., σύμφωνα με τους Οδηγούς Κατάρτισης και ύστερα από έγκριση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εφαρμογής Επαγγελματικής Κατάρτισης της Γ.Γ.Ε.Ε.Κ.Δ.Β.Μ. και Ν. Για τον λόγο αυτό, υποβάλλουν σχετική αίτηση στο Ι.Ε.Κ. που επιθυμούν να φοιτήσουν από την 1η έως την 15η Σεπτεμβρίου κάθε έτους, συνοδευόμενη από:

  1. Ταυτότητα ή διαβατήριο (πρωτότυπη/-ο και φωτοτυπία)
  2. Τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης που κατέχουν (πρωτότυπη και φωτοτυπία)
  3. Αποδεικτικό ΑΜΚΑ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022Β

Σας ενημερώνουμε ότι όποιος/-α καταρτιζόμενος/-η επιθυμεί να μετεγγραφεί στο ΔΙΕΚ Νίκαιας για το χειμερινό εξάμηνο 2022Β πρέπει να υποβάλει αυτοπροσώπως αίτηση στη Γραμματεία του ΙΕΚ από την 1η Ιουλίου έως και την 10η Ιουλίου κατά τις ώρες 10.00 – 14.00.

Η αίτηση του/της καταρτιζόμενου/-νης για μετεγγραφή πρέπει να συνοδεύεται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

  1. Ατομικό δελτίο καταρτιζόμενου (από το ΙΕΚ προέλευσης)
  2. Αντίγραφο ατομικού φακέλου καταρτιζόμενου (από το ΙΕΚ προέλευσης)