Έντυπα πρακτικής άσκησης

Τα πιο κάτω έντυπα για την Πρακτική Άσκηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανάλογα, για τους σπουδαστές ή τους Εργοδότες Πρακτικής Άσκησης των καταρτιζομένων του ΙΕΚ ΝΙΚΑΙΑΣ.