Τεχνικός Αισθητικός Ποδολογίας

Ο διπλωματούχος ΙΕΚ της ειδικότητας “Τεχνικός αισθητικός ποδολογίας καλλωπισμού νυχιών και ονυχοπλαστικής” σύμφωνα με το Ν.4281/2014, Άρθ.245, 238, 239, 241 (ΦΕΚ160Α/8-8-2014), και με την ΚΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ. 75888 (ΦΕΚ2377Β/05-09-2014). μπορεί να προβεί σε αίτημα αναγγελίας άσκησης επαγγέλματος τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών χωρίς να απαιτείται προυπηρεσία.