Ειδικός εφαρμογών αισθητικής

Ν.361/69
(ΦΕΚ426Β/17-6-70)
Υ.Α.Α5/2005
(ΦΕΚ 749Β/19-5-99)
Η τροποποίηση του αρ.18 του Ν.361/69 αναφέρει ότι «Τα Eργαστήρια Aισθητικής δύνανται να απασχολούν βοηθητικό προσωπικό, το οποίο πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον αντίστοιχο τίτλο επαγγελματικής κατάρτισης».
Εργαστήρια Αισθητικής
Επαγγελματισμός Αισθητικών

Οι πιο κάτω διατάξεις επιφέρουν τροποποιήσεις στον Επαγγελματισμό των Αισθητικών. Αναλυτικότερα:

  1. Ν.3919-2011 (ΦΕΚ32Α-2011):”Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων”
  1. Κοινή Υπ.Απόφαση Υ3β/ΓΠ/οικ.64434 (ΦΕΚ1394Β-2011):”Ένταξη της διαδικασίας χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εργαστηρίων αισθητικής στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.),…”
  1. Διευκρινιστική Εγκύκλιος Υπ. Υγείας Υ3β/Γ.Π./οικ.141282 (ΑΔΑ: 45ΨΨΘ-6ΟΧ) περί “Εφαρμογής του Ν.3919/2011(ΦΕΚ Α?32)”