Όρια απουσιών

ΟΡΙΑ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΡΚΗ ΦΟΙΤΗΣΗ 
Παρακάτω μπορείτε να δείτε αναλυτικά ανά μάθημα τις απουσίες που μπορείτε να κάνετε σε όλη τη διάρκεια του εξαμήνου χωρίς να κινδυνεύετε να χαρακτηριστεί η φοίτησή σας ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ (Σύμφωνα με το άρθρο 9- Χαρακτηρισμός φοίτησης του νέου κανονισμού λειτουργίας των ΙΕΚ (ΦΕΚ 5837/τ.Β./15-12-2021) )
Αν υπερβείτε τα όρια αυτά τότε η φοίτηση χαρακτηρίζεται ΑΝΕΠΑΡΚΗΣ και υποχρεούστε σε επαναπαρακολούθηση του/των μαθήματος /των, στα οποία ξεπεράσατε τα επιτρεπόμενα όρια.
Παρακαλώ να διαβάσετε τον πίνακα προσεκτικά και να φροντίσετε να μην υπερβείτε το επιτρεπόμενο όριο απουσιών.

π.χ. όταν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε επιτρέπονται 5 απουσίες

Από τη Διεύθυνση