ΤΡΙΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019 – ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β

Ενημερώνουμε τους/τις καταρτιζόμενους/-νες των ειδικοτήτων Α΄ εξαμήνων του Δ.ΙΕΚ Νίκαιας ότι την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019 και ώρα 15:30 στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του ΙΕΚ θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση από τη Διευθύντρια, κα Φλαμπούρη Φραντζέσκα,  σχετικά με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Δημόσιων ΙΕΚ καθώς και με θέματα κατάρτισης (διεξαγωγή μαθημάτων, εξετάσεις εξαμήνων, απουσίες, Πρακτική Άσκηση, κ.α.). Μετά τη λήξη της ενημέρωσης οι καταρτιζόμενοι/-νες θα παρακολουθήσουν κανονικά τα μαθήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα της ειδικότητας/τμήματος τους. Παρακαλούνται οι καταρτιζόμενοι/νες να ελέγξουν το σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει αποσταλεί και αναφέρεται στην αίθουσα διεξαγωγής των μαθημάτων του τμήματος τους, στην ώρα προσέλευσης και στην ώρα λήξης.

Ενημερώνουμε τους/τις καταρτιζόμενους/-νες των Γ΄ εξαμήνων των ειδικοτήτων του Δ.ΙΕΚ Νίκαιας ότι τα μαθήματα της Τρίτης 1ης οκτωβρίου 2019 θα διεξαχθούν σύμφωνα το μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τους έχει ήδη αποσταλεί και αναφέρεται στην αίθουσα διεξαγωγής των μαθημάτων του τμήματος τους, στην ώρα προσέλευσης και στην ώρα λήξης.

ΕΝΑΡΞΗ ΦΘΙΝΟΠΩΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019Β΄ – ΤΡΙΤΗ 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα κατάρτισης η έναρξη των μαθημάτων για τις ειδικότητες Α΄ και Γ΄ εξαμήνων του Δ.ΙΕΚ Νίκαιας έχει οριστεί για την Τρίτη 1η Οκτωβρίου 2019

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΙΕΚ 2019Β

Εγγραφές καταρτιζομένων α’ εξαμήνου 2019Β

Οι εγγραφές των καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου 2019Β στο Δ.ΙΕΚ Νίκαιας  θα γίνονται δεκτές καθημερινά μέχρι και την Παρασκευή 20-9-2019. Λόγω συστέγασης του Δ.ΙΕΚ με το 11ο Γυμνάσιο Νίκαιας, οι ενδιαφερόμενοι θα εξυπηρετούνται από τις 14.15 έως τις 20.30.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται:
Κατά την προσέλευσή τους στο ΔΙΕΚ Νίκαιας οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν:
1. Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
2. Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β? Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.) και όχι πτυχία ανώτερης βαθμίδας (ΑΕΙ, ΤΕΙ).
3. Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
4. Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους σε οριστική μορφή (με αριθμό πρωτοκόλλου).
Η ηλεκτρονική αίτηση εκτυπώνεται από την ιστοσελίδα:
https://diek.it.minedu.gov.gr

5. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.
Τα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα. Αρκούν απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων από δημόσιες υπηρεσίες (Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74 /Α?/26-3-2014).
Αντίστοιχα, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων των ιδιωτικών εγγράφων, εφόσον τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί αρχικά από δικηγόρο καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα
από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από τις υπηρεσίες και τους φορείς που εμπίπτουν στη ρύθμιση (π.χ. απολυτήριο ιδιωτικού λυκείου που φέρει τη θεώρηση της αρμόδιας Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του
Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων). Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά τα ευκρινή φωτοαντίγραφα αλλοδαπών εγγράφων, υπό την προϋπόθεση ότι τα έγγραφα αυτά έχουν επικυρωθεί πρωτίστως από δικηγόρο.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ. ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.
Το προσωπικό των ΔΙΕΚ θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.
Υπενθυμίζεται ότι δεν επιτρέπεται η εγγραφή την ίδια χρονική περίοδο και σε ΕΠΑΛ και σε ΙΕΚ

Για τα αποτελέσματα Ά φάσης επιλογής σπουδαστών για το έτος 2019-2020 συμβουλευτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://των καταρτιζομένων Α’ εξαμήνου 2019Β

Μετεγγραφές χειμερινού εξαμήνου 2019Β

Το Δ.ΙΕΚ Νίκαιας δέχεται αιτήσεις μετεγγραφών από καταρτιζομένους ΙΕΚ για το εξάμηνο 2019Β μέχρι και τις 20/9/2019, καθημερινά  από 15.30-19.30.

Η διαδικασία που ακολουθείται ορίζεται από το άρθρο 17 του Κανονισμού Λειτουργίας ΙΕΚ που υπάγονται στην  Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης.

Άρθρο 17
Μετεγγραφές

 1. Καταρτιζόμενος σε ΙΕΚ που επιθυμεί μετεγγραφή σε άλλο ΙΕΚ, ιδιωτικό ή δημόσιο, δύναται να την πραγματοποιήσει από την 1η Σεπτεμβρίου έως και την 20η Σεπτεμβρίου εκάστου έτους. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο, τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μετεγγραφής εγκρίνονται ή απορρίπτονται από την Διοίκηση του ΙΕΚ υποδοχής, το αργότερο έως και την 25η Σεπτεμβρίου, ώστε όσοι δεν μετεγγραφούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη φοίτησή τους στο ΙΕΚ που φοιτούσαν.
 2. Προϋποθέσεις μετεγγραφών από Ιδιωτικό σε Δημόσιο ΙΕΚ είναι οι κάτωθι:
  α) το κατά κεφαλήν εισόδημα δεν πρέπει να υπερβαίνει τις εννιά (9.000 ?) χιλιάδες ευρώ,
  β) εξέταση δυνατότητας υποδοχής από το Δημόσιο ΙΕΚ.
 3. Μετεγγραφές καταρτιζομένων δύνανται να πραγματοποιούνται μετά την έκδοση των αποτελεσμάτων φοίτησης του χειμερινού εξαμήνου κατάρτισης και πριν την έναρξη του εαρινού, εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι όπως, λόγοι υγείας, αλλαγής τόπου διαμονής, μετεγκατάστασης σπουδαζόντων αδελφών κλπ. Ο εκπαιδευόμενος υποβάλλει αίτηση στο ΙΕΚ που επιθυμεί να μετεγγραφεί, προσκομίζοντας τον ατομικό του φάκελο τον οποίο παραλαμβάνει μετά από αίτησή του από το ΙΕΚ που φοιτούσε, το οποίο υποχρεούται να του προσκομίσει γνήσιο αντίγραφο εντός αποκλειστικής ημερομηνίας πέντε (5) ημερών από την αίτησή του. Οι αιτήσεις μετεγγραφής διαβιβάζονται, μαζί με την εισήγηση του Διευθυντή του ΙΕΚ στο οποίο επιθυμεί να φοιτήσει ο καταρτιζόμενος, στη Γ.Γ.Δ.Β.Μ. και εγκρίνονται ή απορρίπτονται με απόφαση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.. Στις περιπτώσεις όπου η απόφαση μετεγγραφής δεν έχει εκδοθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του εαρινού εξαμήνου κατάρτισης, ο εκπαιδευόμενος καταρτίζεται στο ΙΕΚ που είναι γραμμένος.
 4. Σε περίπτωση ανάκλησης της αδείας ιδιωτικού ΙΕΚ ή για οποιοδήποτε λόγο αδυναμίας παροχής υπηρεσιών στους σπουδαστές του και κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, με απόφαση του Γ.Γ.Δ.Β.Μ. τα όμορα δημόσια ΙΕΚ υποχρεούνται να μεταγράψουν όσους εκ των φοιτούντων το επιθυμούν και το δηλώσουν σε ειδική πρόσκληση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ.

Κατατάξεις αποφοίτων, καταρτιζομένων ΙΕΚ και αποφοίτων δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Το Δ.ΙΕΚ Νίκαιας δέχεται αιτήσεις για κατατάξεις καθημερινά έως και την Δευτέρα 30/9/2019 από τις 15.30 έως τις 19.30. Πιο αναλυτικά, και σύμφωνα με τον κανονισμό Λειτουργίας των Δ.ΙΕΚ (ΦΕΚ 1807 τεύχος Β?/2014) παράγραφος  3, άρθρο 2 Κεφάλαιο Α, δίνεται η δυνατότητα εγγραφής στο Γ? εξάμηνο σπουδών σε αποφοίτους ή καταρτιζόμενους ΙΕΚ και σε αποφοίτους δομών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης.
Η διαδικασία που ακολουθείται έχει ως εξής:

«Απόφοιτοι Ι.Ε.Κ. είναι δυνατό να κατατάσσονται σε εξάμηνο κατάρτισης άλλης ειδικότητας της ίδιας Ομάδας Προσανατολισμού.

Οι απόφοιτοι που επιθυμούν κατάταξη, υποβάλλουν σχετική αίτηση και τη Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης στο ΙΕΚ που επιθυμούν να φοιτήσουν κατά την περίοδο εγγραφών. Η κατάταξη αποφοίτων γίνεται για συγκεκριμένη ειδικότητα, σύμφωνα με τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στους οδηγούς σπουδών και με απόφαση του Διευθυντή ΙΕΚ που έχουν αιτηθεί εγγραφή από κατάταξη. Οι απόφοιτοι και οι καταρτιζόμενοι των ΙΕΚ, καθώς και οι απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης ? κατάρτισης, δύνανται να κατατάσσονται σε συναφείς ειδικότητες απαλλασσόμενοι από τα μαθήματα τα οποία ήδη έχουν διδαχθεί, σύμφωνα με τα εγκεκριμένα προγράμματα σπουδών και ύστερα από έγκριση της Γ.Γ.Δ.Β.Μ. (άρθρο 47, παρ. 2 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)). Όπου δεν προβλέπονται κανόνες κατάταξης στα προγράμματα σπουδών, θα γίνεται εξέταση κατά περίπτωση από τη Γ.Γ.Δ.Β.Μ.».

Δικαίωμα εγγραφής στο Γ? εξάμηνο σπουδών έχουν:

 1. Οι απόφοιτοι/καταρτιζόμενοι ΙΕΚ παλαιών ειδικοτήτων σε αντιστοιχισμένες από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.
 2. Οι απόφοιτοι/καταρτιζόμενοι ΙΕΚ σε συναφείς ειδικότητες των ΙΕΚ.
 3. Απόφοιτοι άλλων δομών εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ).

Η διαδικασία που ακολουθείται κατά περίπτωση είναι η ακόλουθη:

 1. Κατατάξεις αποφοίτων και καταρτιζόμενων ΙΕΚ:

α. Συμπλήρωση αίτησης κατάταξης και υποβολή της στο ΙΕΚ που επιθυμούν να εγγραφούν.

β. Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

γ. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου.

δ. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

δ. Επικυρωμένο αντίγραφο του ατομικού δελτίου καταρτιζομένου (καρτέλα καταρτιζομένου).

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΟΥ ΙΕΚ

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΟΥ ΙΕΚ

Κατατάξεις πτυχιούχων ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, ΤΕΕ Β΄ ΚΥΚΛΟΥ, ΤΕΛ ΚΑΙ ΕΠΛ ΣΤΟ Γ΄ εξάμηνο σε συναφείς ειδικότητες των Δ.ΙΕΚ:

α. Συμπλήρωση αίτησης κατάταξης και υποβολή της στο ΙΕΚ που επιθυμούν να εγγραφούν.

β. Φωτοαντίγραφο του τίτλου σπουδών (π.χ. πτυχίο ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ).

γ. Φωτοτυπία ΑΔΤ ή Διαβατηρίου.

δ. Βεβαίωση απόδοσης ΑΜΚΑ.

ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ

 

Έναρξη ηλεκτρονικών αιτήσεων υποψηφίων καταρτιζόμενων στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.) εξαμήνου 2019Β

Η νέα Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Δια Βίου Μάθησης, ανακοινώνει την έναρξη υποβολής αιτήσεων εγγραφών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.ΙΕΚ) για το έτος κατάρτισης 2019-2020, από τη Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 09:00 μέχρι τη Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου 2019, ώρα 23:59.

Οι απόφοιτοι δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης καλούνται να υποβάλλουν τις αιτήσεις για εγγραφή, μετά από διαδικασία επιλογής, στα Δημόσια ΙΕΚ με βάση την ειδικότητα που τους ενδιαφέρει από το πλήθος ειδικοτήτων που προσφέρονται στα Δημόσια Ι.Ε.Κ. με υψηλής ποιότητας προγράμματα σπουδών στον σύνδεσμο:

https://diek.it.minedu.gov.gr

Τα Δημόσια Ι.Ε.Κ. του Υ.ΠΑΙ.Θ. προσφέρουν ποιοτική δωρεάν επαγγελματική κατάρτιση, παρέχουν τη δυνατότητα στους καταρτιζόμενους να ενισχύσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, την επαγγελματική τους δυναμική, τις προοπτικές απορρόφησης στην αγορά εργασίας, καθώς και την τοποθέτησή τους σε σύγχρονες και ποιοτικές θέσεις απασχόλησης.

Περισσότερες πληροφορίες για τις ειδικότητες των Δημοσίων Ι.Ε.Κ. εξαμήνου 2019Β μπορείτε να αναζητήσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

  http://www.gsae.edu.gr/el/toppress/1587-eidikotites-dimosion-institoyton-epaggelmatikis-katartisis-eksaminou-2019v

 

Πτυχιούχοι ΕΠΑΛ, ΕΠΑΣ, Τ.Ε.Ε. Β ΚΥΚΛΟΥ, Ε.Π.Λ., μπορούν να καταταγούν κατά περίπτωση σε Γ εξάμηνο φοίτησης σε συναφείς ειδικότητες.  Η διαδικασία κατάταξης δεν γίνεται ηλεκτρονικά αλλά με απευθείας  κατάθεση αίτησης των ενδιαφερομένων σε Δημόσια Ι.Ε.Κ. του ενδιαφέροντός τους, τα οποία έχουν Γ? εξάμηνα στις συναφείς ειδικότητες.

Οι ειδικότητες Γ εξαμήνου που παρέχουν τα Δ.Ι.Ε.Κ. την περίοδο 2019-2020 στο χειμερινό εξάμηνο είναι  ΕΔΩ