Πιστοποίηση

Σύμφωνα με το Ν.3879/10 (ΦΕΚ163Α) και τις κοινές Υ.Α.119959/Η/2011 & 147726/Η/2011 (ΦΕΚ2957Β), ο οργανισμός που είναι αρμόδιος για την Πιστοποίηση Προσόντων, είναι ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Στους βασικούς σκοπούς του είναι, μεταξύ άλλων:
“….η πιστοποίηση των εκροών της μη τυπικής εκπαίδευσης (σσ: Απόφοιτοι ΙΕΚ) και άτυπης μάθησης και ειδικότερα α) η ανάπτυξη συστήματος αναγνώρισης και πιστοποίησης των προσόντων που αποκτώνται μέσω της μη τυπικής εκπαίδευσης (σσ: αποφοίτηση από ΙΕΚ) και της άτυπης μάθησης, η πιστοποίηση των προσόντων αυτών και η αντιστοίχηση τους στα πλαίσια του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων…(σσ: το οποίο βρίσκεται στην 3η Φάση του)”

Οι απόφοιτοι Δημοσίων και Ιδιωτικών Ι.Ε.Κ. που συμμετέχουν στις εξετάσεις πιστοποίησης επαγγελματικής κατάρτισης, εξετάζονται σε Θεωρητικό Μέρος (ΘΜ) και σε Πρακτικό Μέρος (ΠΜ), σε ερωτήσεις που περιέχονται στον Κανονισμό Κατάρτισης-Πιστοποίησης της ειδικότητάς τους και όχι σε επιμέρους μαθήματα.

Η όλη διεξαγωγή της διαδικασίας Πιστοποίησης διέπεται από την 2944 ΚΥΑ των Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων & Οικονομικών, «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των Αποφοίτων Ι.Ε.Κ. και Σ.Ε.Κ.»  (ΦΕΚ1098Β/14).

Η προκήρυξη της κάθε περιόδου Πιστοποίησης Προσόντων, καθώς και η κάθε λεπτομέρεια της διεξαγωγής της, είναι αρμοδιότητα του πιο πάνω Φορέα. Συνεπώς η άμεση ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου, θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από τον ιστοχώρο του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Ακολουθούν οι “τράπεζες θεμάτων” των ειδικοτήτων που λειτουργούν στο Δημόσιο Πειραματικό ΙΕΚ Νίκαιας: